ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Нашите условия

 

Въведение

Тези условия се прилагат между Вас, Потребителя на този Уебсайт (включително всички поддомейни, освен ако изрично не са изключени от техните собствени условия), и CryptoLocalATM, собственика и оператора на този Уебсайт. Моля, прочетете внимателно тези условия и условия, тъй като те засягат вашите законни права. Вашето съгласие да спазвате и да сте обвързани с тези условия и условия се счита, че възниква при първото Ви използване на уебсайта. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тези правила и условия, трябва незабавно да спрете да използвате уебсайта.

В тези правила и условия, Потребител или Потребители означава всяка трета страна, която осъществява достъп до Уебсайта и не е (i) нает от CryptoLocalATM и действа по време на своята работа или (ii) ангажирани като консултант или по друг начин предоставящи услуги на CryptoLocalATM и достъп до Уебсайта във връзка с предоставянето на такива услуги.

Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате този уебсайт. С използването на уебсайта и приемането на тези условия, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили 18 години.

Интелектуална собственост и приемлива възраст за използване.

 1. Цялото съдържание, включено в Уебсайта, освен ако не е качено от Потребителите, е собственост на CryptoLocalATM, нашите филиали или други съответни трети страни. В тези правила и условия Съдържанието означава всеки текст, графики, изображения, аудио, видео, софтуер, компилации на данни, оформление на страница, основен код и софтуер и всяка друга форма на информация, която може да се съхранява на компютър, който се появява или представлява част от на този уебсайт, включително всяко такова съдържание, качено от потребителите. Продължавайки да използвате уебсайта, вие потвърждавате, че такова съдържание е защитено с авторско право, търговски марки, права на база данни и други права на интелектуална собственост. Нищо на този сайт не може да се тълкува като предоставяне, по подразбиране, на възражение или по друг начин на лиценз или право на използване на търговска марка, лого или марка за услуги, показани на сайта, без предварителното писмено разрешение на собственика.

 2. Можете, само за ваша лична, некомерсиална употреба, да направите следното:

  1. извличане, показване и преглед на Съдържанието на компютърен екран

  2. да изтегляте и съхранявате Съдържанието в електронен вид на диск (но не и на който и да е сървър или друго устройство за съхранение, свързано към мрежа)

  3. отпечатате едно копие от съдържанието

 3. Вие не трябва да възпроизвеждате, модифицирате, копирате, разпространявате или използвате за търговски цели каквото и да е съдържание без писменото разрешение на CryptoLocalATM.

Забранено използване

Нямате право да използвате уебсайта за някоя от следните цели:

 1. по какъвто и да е начин, който причинява или може да причини повреда на уебсайта или да пречи на използването или ползването на уебсайта от друго лице;

 2. по какъвто и да е начин, който е вреден, незаконен, незаконен, злоупотребяващ, тормозен, заплашващ или по друг начин неприемлив или в нарушение на всеки приложим закон, наредба, правителствена заповед;

 3. създаване, предаване или съхраняване на електронни копия на съдържание, защитено с авторско право, без разрешението на собственика.

Регистрация

 1. Трябва да се уверите, че предоставените от вас данни при регистрацията или по всяко време са правилни и пълни.

 2. Трябва незабавно да ни уведомите за всякакви промени в информацията, която предоставяте, когато се регистрирате, като актуализирате личните си данни, за да сте сигурни, че можем да комуникираме ефективно с вас.

 3. Ние можем да преустановим или анулираме Вашата регистрация с незабавно действие за всякакви разумни цели или ако нарушите тези Общи условия.

 4. Можете да отмените регистрацията си по всяко време, като ни информирате писмено на адреса в края на настоящите Общи условия. Ако го направите, трябва незабавно да спрете да използвате уебсайта. Анулирането или спирането на регистрацията ви не засяга никакви законови права.

Декларация за поверителност

Използването на уебсайта се регулира и от нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите условия и условия чрез тази препратка. За да видите Декларацията за поверителност, моля, кликнете върху следното: https://cryptolocalatm.com/privacy-policy/ .

Наличност на уебсайта и откази от отговорност

 1. Всички онлайн съоръжения, инструменти, услуги или информация, които CryptoLocalATM предоставя чрез уебсайта ( Услугата ) се предоставя “както е” и на база “на разположение”. Ние не даваме гаранция, че Услугата няма да има дефекти и / или неизправности. В максималната степен, разрешена от закона, ние не предоставяме никакви гаранции (изрични или подразбиращи се) за годност за конкретна цел, точност на информацията, съвместимост и задоволително качество. CryptoLocalATM не е задължен да актуализира информацията на уебсайта.

 2. Докато CryptoLocalATM използва разумни усилия, за да гарантира, че Уебсайтът е сигурен и свободен от грешки, вируси и друг злонамерен софтуер, ние не даваме гаранция или гаранция в това отношение и всички Потребители поемат отговорност за собствената си сигурност, за личните им данни и за техните компютри.

 3. CryptoLocalATM не поема отговорност за прекъсване или липса на достъпност на уебсайта.

 4. CryptoLocalATM си запазва правото да променя, спира или прекратява всяка част (или цялото) на Уебсайта, включително, но не само, всички налични продукти и / или услуги. Тези условия продължават да се прилагат за всяка модифицирана версия на уебсайта, освен ако изрично не е посочено друго.

Ограничаване на отговорността

 1. Нищо в тези правила и условия няма да: (a) ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на нашата или вашата небрежност, според случая; (б) ограничавате или изключвате нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне; или (в) ограничавате или изключвате някое от нашите или вашите задължения по начин, който не е позволен от приложимото право.

 2. Ние не носим отговорност пред Вас във връзка с загуби, произтичащи от събития извън нашия разумен контрол.

 3. До максималната степен, разрешена от закона, CryptoLocalATM не поема отговорност за някое от следните:

  1. всякакви бизнес загуби, като загуба на печалба, доход, приходи, очаквани спестявания, бизнес, договори, репутация или търговски възможности;

  2. загуба или повреда на данни, база данни или софтуер;

  3. всякакви специални, непреки или последващи загуби или щети.

Общ

 1. Нямате право да прехвърляте някое от правата си по тези условия и на други лица. Можем да прехвърлим правата си съгласно настоящите правила и условия, когато основателно вярваме, че правата ви няма да бъдат засегнати.

 2. Тези срокове и условия могат да се променят от нас от време на време. Такива ревизирани условия ще се прилагат за Уебсайта от датата на публикуване. Потребителите трябва редовно да проверяват условията и условията, за да осигурят познаване на текущата версия.

 3. Тези правила и условия, заедно с Политиката за поверителност, съдържат цялото споразумение между страните, свързано с неговия предмет, и отменят всички предишни дискусии, договорености или споразумения, които биха могли да се случат във връзка с условията и условията.

 4. Законът за договорите (Права на трети страни) от 1999 г. не се прилага към тези условия и никоя трета страна няма да има право да прилага или да се позовава на която и да е разпоредба от настоящите Общи условия.

 5. Ако някой съд или компетентен орган установи, че която и да е разпоредба от тези условия (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или частично предоставяне, до необходимата степен, ще се счита за изтрита и валидността и приложимостта на другите разпоредби на тези условия няма да бъдат засегнати.

 6. Освен ако не е договорено друго, забавянето, действието или пропускането от страна на някое от страните при упражняването на каквото и да е право или средство за защита ще се счита за отказ от това или друго, право или средство за защита.

 7. Тези правила и условия ще се регулират и тълкуват съгласно английското право. Всички спорове, произтичащи от тези условия и условия, ще подлежат на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

CryptoLocalATM детайли

CryproLocalATM е търговска марка на CLS LTD е дружество, регистрирано в гр. София с регистриран номер по ДДС BG205537102 с удостоверение № BB-36 от Националната агенция за приходите (НАП) за вписване в Публичния регистър на лицата, които по професия предоставят услуги за обмен между виртуални валути и признати валути без златно покритие, както и на доставчици на портфолио, които предлагат попечителски услуги, чийто регистриран адрес е Бул. Никола Петков 52 и управлява Уебсайта https://cryptolocalatm.com.

Също така има втори регистриран офис в Италия с името CLS SRL на Via Privata del Gonfalone 3, 20123 Милано с ДДС номер 12147510965 и е регистриран в публичния регистър на операторите във виртуална валута, управляван от Агентите и посредниците (OAM), който управлява в чрез регистрите на финансовите агенти и кредитните брокери, за да оперират в Италия с номер на разрешение PSV13, са изключителни и автономни. Можете да се свържете с CLS LTD по имейл на support@cryptolocalatm.com